Een vraag over isolatie? Silla weet het!

Algemene Voorwaarden

Contract- en factuur voorwaarden

1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van alle door ons aangegane overeenkomsten. Er kan enkel schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de klant.

 

2. In geval van annulatie van de bestelling of een gedeelte ervan is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling, onverminderd het recht van  de schuldeiser om te opteren voor de uitvoering in natura.

 

3. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en bindt niet. Vertraging van de levering of uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

 

4. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, toelating tot de collectieve schuldenregeling, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

 

5. De goederen blijven onze eigendom tot na integrale betaling met inbegrip van eventuele kosten, rente en schadebeding. De klant kan de geleverde goederen en uitgevoerde werken niet aan derden in onderpand geven en in eigendom overdragen, tot er volledig betaald werd aan ons. De eisende partij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van niet-betaling de geleverde goederen van de klant terug te vorderen. De eisende partij wordt gesubrogeerd in de rechten van de klant om deze goederen terug te vorderen die zich bij derden zouden bevinden.

 

6. Elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken of zichtbare non-conformiteit aan het geleverde dient te geschieden binnen de 24u na uitvoering van de werken of  de levering van de goederen en dit per aangetekend schrijven aan  ons, bij gebrek waaraan de klant de goederen of de  uitvoering heeft aanvaard.

Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken moet worden geformuleerd binnen de 8 dagen na het ontdekken van het gebrek en dit per aangetekend schrijven aan ons. Onze  aansprakelijkheid van is steeds beperkt tot de waarde van de geleverde goederen en uitgevoerde werken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor andere schade, o.a. indirecte schade zoals gevolgschade, winstderving,…

 

7. Behoudens andersluidend beding of nauwkeurige vermelding op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar, op hun datum, op onze zetel  , zonder enige korting of afhouding uit welke hoofde ook. Het aanbieden van een wissel wijzigt de plaats van betaling niet en staat niet gelijk met schuldhernieuwing. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zijn de BTW en alle taksen ten laste van de klant.

 

8. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk, per aangetekende brief, te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum, bij gebrek waaraan de klant geacht wordt de factuur te hebben aanvaard.

 

9. Ieder op zijn vervaldatum onbetaald bedrag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 8% per jaar, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt.

Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadebeding van rechtswege en zonder  voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 10 % met een minimum van 40 euro en een maximum van € 2.500, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet begrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

 

10. Het niet-betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en werken stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.

 

11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van  betwisting en/of gerechtelijke behandeling zijn enkel de rechtbanken  en hoven van de plaats waar onze zetel gevestigd is,  bevoegd.